IKONA TELEFON Volejte 777 25 26 25

Informační doložka o GDPR

Níže naleznete podmínky ochrany osobních údajů a seznámení s jejich užitím.


Pro společnosti:
U pelikána s.r.o., IČ 06460038, sídlem Ke Skále 343, Chýně
Pelicane-clenaning s.r.o., IČ 05718341, sídlem Ke Skále 343, Chýně
Mário Ostrčil, IČ 87057581, sídlem Ke Skále 343, Chýně


1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
1.2.1. plnění smlouvy a plnění povinností zaměstnavatele

1.3. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:
1.3.1. externí účetní
1.3.2. externí advokátní kanceláři;
1.3.3. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.6. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.7. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

1.8. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost poskytnutí řádného plnění z naší strany.

1.9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

2. PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Společnost přijala technická opatření k ochraně analogových i elektronických dokumentů, Směrnici o ochraně osobních údajů a Bezpečnostní směrnici a vede záznamy o zpracování údajů v souladu s podmínkami GDPR. Osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou případného předání dle bodu 1.3.

3. DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1. Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.pelicane-cleaning.cz informuje naše společnosti o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

3.2. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

3.3. Pro případ, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Toto je rozsah zpracovávaných údajů, kterými mohou být zejména:

- Vaše jméno a příjmení,
- obchodní firma,
- adresa nebo sídlo společnosti,
- identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
- telefonní číslo nebo
- e-mailová adresa

3.4. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

3.5. Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

3. 6. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Reference

 • 1.png
 • asko.png
 • aspira.png
 • casta.png
 • codeco.png
 • fm_logistic.png
 • hypernova.png
 • istyle.png
 • metropole_zlicin.png
 • penny.png
 • prague_outlet.png
 • prima.png

Telefon, mail

Telefon: 777 25 26 25
Telefon: 608 322 945
pelicane-cleaning@seznam.cz
pelicane-cleaning@email.cz

Sídlo firmy

Koněvova 2660/141 - Praha 3

Provozovna

Kolbenova 942/38a - Praha 9

Obchodní info

IČ: 057 18 341
DIČ: CZ05718341

© Pelicane Cleaning 2022  |  Informační doložka o GDPR  |  Ruční mytí vozidel WashCars